I. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Seaside Kft (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 26., Cégjegyzékszám: 01-09-284846
Adószám: 14253438-2-43, pénzforgalmi jelzőszám: 12011739-01381992-00100002, honlap:www.mdfbelteriajto.hu, e-mail:mdfbelteriajto@gmail.com) által kiadott ajánlatokhoz, Megrendelői megrendeléseihez, a Seaside Kft.. szerződéseihez, szolgáltatásaihoz és szállításaihoz. Az ÁSZF a Megrendelő/Megrendelő írásos jóváhagyásával lép életbe. A Megrendelő/Megrendelő az általa aláírt Megrendelés, vagy a Seaside Kft. ajánlatának elfogadásával igazolja, hogy a megrendelés leadása/ajánlat elfogadása előtt az ÁSZF-részletesen megismerte, azt a Felek között létrejött szerződés részének tekinti.

II. Általános meghatározások

• Szerződés: a felek közötti, bármilyen írásos megállapodás a Munkák teljesítésére, beleértve a vállalkozó ajánlatát, a Megrendelő megrendelését, az összes mellékletet, a jelen ÁSZF-t, továbbá az elfogadott módosításokat és kiegészítéseket. Megrendelésnek, megállapodásnak csak a Megrendelő és a Vállalkozó által is aláírt dátummal ellátott megrendelés és annak visszaigazolása, vagy elektronikus úton megküldött megrendelés és a Vállalkozó által elektronikusan visszaigazolt, ajánlat és annak elfogadása tekintendő. A felek a szóbeli/telefonon történő megrendelést és a megrendelés ekkénti módosításának lehetőségét kizárják.

• Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve társasház aki/amely a Szerződés szerint a Vállalkozó szerződő partnere.

• Vállalkozó: az a magyarországi székhellyel rendelkező, önálló jogi személyiségű gazdasági társaság, amely a Szerződésben szereplő Megrendelő szerződéses partnere.

• Ár: a Vállalkozó telephelyein/bemutatótermeiben (1118 Budapest, Budaörsi út 26., 1182, Budapest, Üllői út 581.) vagy a Vállalkozó honlapján (www.mdfbelteriajto.hu) , amely a Termékek és a külön a telepítés fizetendő ellenértéke, a megadott műszaki tartalom szerint, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

• Írásban: a felek által aláírt dokumentumok útján, levélben, faxon, vagy e-mailben, sms-ben

• Termék: a Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében biztosított minden beltéri ajtó valamint a hozzá kapcsolódó anyagok és tartozékok.

• Átvételi hely: a Vállalkozó 1118 Budapest, Budaörsi út 26 üzlete, vagy 1182 Budapest, Üllői út 581 szám alatt található üzlete

• Telepítési / beépítési hely: az a hely, ahol termékek beépítésre kerülnek, beleértve a környező terület (ingatlan) akkora részét, amely a termékek beszereléséhez, használt felszerelések kirakodásához, tárolásához szükséges

• Szállítási cím: az a pontosan meghatározott belföldön lévő fölrajzi hely (irányítószám, település, utca házszám/helyrajzi szám ) ahova a termék leszállításra kerül.

• Munkák: a Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő, a termékek gyártásával, szállításával, beszerelésével kapcsolatos munkálatok.

III. Fizetési feltételek

III.1. Termékek megrendelése esetén

Megrendelő a megrendelt termékek árának 50 %-át előlegként fizeti meg a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által elfogadott megrendeléssel egyidejűleg, a Vállalkozó által kibocsátott előlegbekérő alapján. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó az előleg befizetése nélkül nem köteles a termék legyártásának/legyártatásának megkezdésére, illetőleg a termékek kiszállítására és a (amennyiben Megrendelő telepítést is rendelt) telepítés megkezdésére.

Megrendelő a megrendelt termékek árának 50 %-át, mint hátralékos vételárat a termék átvételekor (telephelyi személyes átvétel) fizeti meg a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által kibocsátott végszámla alapján. A Vállalkozó – amennyiben a Megrendelő részéről a Vállalkozó általi telepítés igénye is megrendelelésre került, a Vállalkozó kizárólag a termék árának kifizetése után kezdi meg annak telepítést.

Megrendelő választása szerint a pénztárban készpénzzel, vagy banki átutalással egyenlítheti ki mind az előleg, mind a végszámla összegét. Banki átutalás esetén az ár a Megrendelő részéről akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha az a Vállalkozó számlán feltüntetett bankszámláján jóváírásra kerül. Vállalkozó a teljes vételár kiegyenlítéséig a Ptk. 6:216. § alapján a termékre vonatkozóan a tulajdonjogát fenntartja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék csak a teljes vállalkozói díj kiegyenlítésével egyidejűleg kerül a tulajdonába, azaz Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amíg a termék jogszerűen nem került a saját tulajdonába, addig afölött a Ptk. 5:30 §-a szerinti rendelkezési joga és azok részjogosítványai, nevezetesen a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének, illetve azok átengedésének joga, továbbá a termék biztosítékul adása, vagy más módon történő megterhelése, a tulajdonjog átruházása, vagy az azzal történő felhagyása nem illetik meg.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a termékre vonatkozó végszámla összegét a számlán feltüntetett határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy Vállalkozó jogosulttá válik az alábbi költségek érvényesítésére is:

Fizetési felszólítási adminisztrációs díj: 3.450 Ft+ÁFA/alkalom

Ügyvédi költség: 15.000 Ft+ÁFA/alkalom

Behajtási költségek, fizetési meghagyásos, peres eljárás jogszabályban meghatározott költségei.

 

III.2. Telepítési szolgáltatás esetén

Vállalkozó a telepítési szolgáltatásra egyedi árajánlatot készít a Megrendelő részére. Megrendelő az árajánlatot köteles a Vállalkozó részére visszaigazolni. Vállalkozó a telepítés költségeiről a Megrendelői visszaigazolást követően előlegbekérőt/előleg számlát állít ki. Megrendelő a megrendelt szolgáltatás (helyszíni felmérés, telepítés, ismételt kiszállás stb.) díjának 50 %-át előlegként fizeti meg a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által elfogadott megrendeléssel egyidejűleg, a Vállalkozó által kibocsátott előlegbekérő alapján. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó az előleg részére történő megfizetése nélkül nem köteles a termék kiszállítására és a telepítés megkezdésére. A telepítés költségeinek fennmaradó 50 %-a telepítéssel egyidejűleg esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján.

A díj tartalmazza: a rögzítéshez szükséges pur-habot, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. A díj nem tartalmazza a nyílások alakításának, bontásának díját illetve a borítás és a fal és padló fözötti hézagok szilikonos kitöltését.

Amennyiben a Megrendelő részéről felmerül az igény a termék Vállalkozó részéről történő beépítésére/telepítésére Vállalkozó a Megrendelő külön megrendelése alapján a termék gyártásának megkezdése előtt a helyszínen felmérést végez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a helyszíni felmérés kizárólag külön díjazás (a Vállalkozó által adott egyedi ajánlat alapján) ellenében történik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy - mivel a helyszíni felmérés díja függ munka volumenétől, a Vállalkozó székhelye és a Megrendelő által megjelölt helyszín földrajzi távolságától (különösen, de nem kizárólagosan figyelembe véve az üzemanyag árakat) - a Vállalkozó a helyszíni felmérés díjazásáról a Megrendelőnek egyedi ajánlatot készít és a helyszíni felmérésre azt követően kerülhet sor, hogy a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó ajánlatát elfogadta. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelőtől 15 napon belül nem érkezik visszaigazolás.

IV. Szállítási/Gyártási határidő

A Vállalkozó a különböző termékek esetén az alábbi szállítási/gyártási határidőket vállalja:

Szabvány dekor termékek: 2-5 hét

Egyedi laminált termékek: 6-8 hét

Festett, furnér termékek: 6 - 8 hét

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előlegbekérő/előlegszámla összegét késedelmesen fizeti meg a Vállalkozó részére, úgy a szállítási határidő minimum a késedelmes napok számával automatikusan meghosszabbodik. Vállalkozó nem köteles a gyártás megkezdésére, amíg az előleg összege bankszámláján jóváírásra, házipénztárába befizetésre nem került.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó részéről a szerződés teljesítésének minősül a termék írásos (e-mail, sms, fax, levél) készre jelentése, azaz ha a kiszállítás a Megrendelőnek felróható okból nem valósítható meg, ez nem róható a Vállalkozó terhére.

Vállalkozó jogosult a szállítási határidő egyoldalú meghosszabbítására – Megrendelő egyidejű írásos tájékoztatása mellett – amennyiben a késedelemre az alábbi okok miatt kerül sor

a) vis maior
Mindkét fél jogában áll a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni, ha a teljesítést gátolja, vagy ésszerűtlenül nehezíti bármely az alábbiakban feltüntetett körülmény: közlekedési és üzemzavarok, sztrájk (munkabeszüntetés) vagy bármely, a felek hatáskörén túlmutató körülmény, úgymint tűz, háború, kiterjedt katonai mozgósítás, felkelés, lefoglalás, elfoglalás, embargó, veszélyhelyzet, energiafelhasználás korlátozása és az alvállalkozók késedelmes vagy hibás teljesítése a jelen pontban említett bármely körülményből fakadóan. Jelen körülmény kizárólag akkor ad jogot a feleknek a szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítésének felfüggesztésére, amennyiben az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható az adott esemény szerződés teljesítésére gyakorolt hatása.

b) A Megrendelő részéről történő pótmunka igény és/vagy design módosítás

c) A Megrendelő által vállalt építészeti – tervezési munkák késedelme

d) Megrendelőnek felróható egyéb tevékenység, vagy a Megrendelő egyéb mulasztása

e) A COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben fellépő (akár a Vállalkozónál, akár alvállalkozójánál fellépő egészségügyi kockázatok miatt bekövetkező) gyártási, szállítási határidők késedelme

Az e pontban esetekben a Vállalkozó részéről a szállítási/teljesítési határidő a körülmény elhárításának időtartamával hosszabbodik meg, azonban a határidő meghosszabbításnak minden körülmény figyelembe vételével ésszerűnek kell lennie.

V. Teljesítés

V.1. Termék megrendelése
Vállalkozó a termék legyártásáról írásos készre jelentést küld a Megrendelő részére, majd kiállítja a Megrendelő által igényelt fizetési módozatú számlát (készpénz/átutalás). A termék a Válallkozó üzleteiben/lerakatába kerül leszállításra, ahol a Megrendelő a terméket átveheti. Megrendelő jogosult a terméket a vételár megfizetése előtt minőségi és mennyiségi szempontból tételesen ellenőrizni és amennyiben bármilyen kifogása merül fel, azt a Vállalkozóval a helyszínen közölni.

V.1.1. Termék szállítása a Megrendelő részéről
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó értesítését (készre jelentés) követően 1-2 héten belül köteles a termék Vállalkozó telephelyéről történő elszállítására, a Megrendelő által biztosított gépjárművel. A termékek szállítása kizárólag rögzítve történhet. (Függőleges vagy vízszintes helyzetben.)

V.1.2. Termék szállítása a Vállalkozó részéről
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékek listaára NEM tartalmazza a házhoz szállítás költségét. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részéről történő helyszínre történő kiszállítására tart igényt, ez esetben a Vállalkozó külön megrendelés (előre egyeztett díjazás és elszámolás mellett) alapján megszervezi a késztermék kért helyszínre szállítását. Vállalkozó szállítási kötelezettsége kizárólag az ingatlan határáig terjed. (Telekhatár, lakás ingatlan esetén a lépcsőházi bejárati ajtó.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékek lepakolásához köteles egy arra alkalmas személyt biztosítani.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás és annak díja NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba történő beszállítást/behordást. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy-két héten belül az árut el kell szállítania. Amennyiben a szállítás a Megrendelő részéről ezen határidőig a Megrendelőnek felróható okból nem történik meg, Vállalkozó jogosult minden további megkezdett hét után megrendelésenként 2000.-Ft + ÁFA / raklap/ nap tárolási díjat felszámítani.
Amennyiben a Megrendelő átvételi késedelme a 30 napot meghaladja, Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és az egyéb kárát a Megrendelő irányában érvényesíteni. Vállalkozó a szerződéstől történő elállása esetén a nem köteles a termék további őrzésére, ez esetben a Vállalkozó jogosult a termék megsemmisítésére.

V.1.3. Megfelelő előkészítés fontossága

Mind a Megrendelői, mind a Vállalkozói szállítás esetén Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét az ajtónyílások megfelelő előkészítésének fontosságára, valamint a szakszerű telepítés feltételeire:

Ajtónyílások előkészítése a falban: Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a kész termékek kizárólag abban az esetben nyújtják a bemutatóteremben látható és tapasztalható minőséget, amennyiben az ajtókat fogadó falnyílások kiképzése is megegyezik a bemutatóteremben kialakított nyílásokkal.

A megfelelő falnyílás kialakítása: a Megrendelő felelőssége (az épület kivitelezését végző kőműves vagy szárazépítő feladata). Amennyiben a helyszíni felmérés során a felmérést végző szakember hibát észlel/tár fel a Megrendelő köteles a megkifogásolt hibákat a szállítás, telepítés időpontjáig elhárítani és a felmérőlapon rögzített falnyílás méreteket kialakítani. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy részére a megrendelőlap elektronikus levélben (e-mail) kerül megküldésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó csak és kizárólag az esetben kezdi el a termékek legyártását, amennyiben Megrendelő részéről írásos visszaigazolás érkezik. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelőtől 15 napon belül nem érkezik (vagy a gyártás véglegesítéséhez alkalmatlan formában érkezik) visszaigazolás.

A szakszerű telepítés feltételei: Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szakszerű telepítés érdekében az ajtónyílás mellett min. 5 cm szabad falfelületet, úgynevezett falkávát kell képezni. (Vállalkozó ajánlása szerint célszerű ennek kiemelt fontosságára az építész, tervező, kivitelező figyelmét kifejezetten felhívni.) Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a kávák megfelelő és szakszerű kialakítása nem történik meg, az ajtókat káva híján nehézségek árán, vagy egyáltalán nem lehet beépíteni. Vállalkozó, amennyiben a helyszíni adottságok szemrevételezése után, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szakszerű beépítés helyszíni feltételei a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem adottak, jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. (A forgalmazott termékek esetében kizárólag a pánt ellenoldali mobil borítása szabható.) Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra a körülményre, hogy ez a kialakítási mód – tapasztalatok alapján - nagyban rontja az ajtók esztétikai és használati értékét. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a falfestést illetve a takaróléccel elfedni szándékozott burkolatot a falnyílás széléig kell vinni.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az épület-kivitelezési pontatlanságokból eredő hibákra, azokért kizárólag a Megrendelő felel. Vállalkozó kifejezetten kizárja az épület-kivitelezési pontatlanságból eredő esztétikai problémák miatti reklamáció lehetőségét.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a telepítés időpontjában a padlón a végleges padlóburkolatnak, a falkávákon – amennyiben tervezve volt – a végleges falburkolatoknak fent kell lennie! Megrendelő jogosult a burkolatok pozícionálásáról (a burkolatok az ajtó tokborítása alá futnak, vagy hozzá zárnak) szabadon dönteni, azonban a Megrendelő köteles az eredeti felmérési lapon rögzített falnyílás méreteket biztosítani.

Az ajtók beépítésének ütemezése
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által forgalmazott belső ajtók utólagos elhelyezésre készülnek, ami azt jelenti, hogy kizárólag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte, valamint a falszerkezetek teljes kiszáradása után építhetőek be.

Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a szerelés időpontját érdemes a szakipari munkák elkészülte utánra időzíteni, így a Megrendelő megvédheti nyílászáróját az esetleges sérülésektől, deformálódásától. Beépítés előtt a helyiséget jól ki kell szellőztetni, hogy a levegő páratartalma ne haladja meg az előírt mértéket (55%). Vállalkozó kizárja a felelősségét arra az esetre nézve, ha a beépítés a Megrendelő kérésére a fentiekben leírt, vállalkozói ajánlásban meghatározott időpontnál korábbi időpontra esik. Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy tapasztalatai szerint a különböző szakmák szerelői, mesterei által levett, újra felrakott ajtólapok és takarólécek a szakszerűtlen kezelés és hanyag anyagmozgatás miatt gyakorta megsérülnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő, vagy az általa megbízott építőipari szakemberek szakszerűtlen kezeléséből adódóan a termékek sérülnek, úgy a Vállalkozó ezek cseréjét kizárólag új megrendelés keretében tudja biztosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a felelősségét fenti munkafázisok felcserélése esetén abban az esetben is kizárja, amennyiben a telepítést a Vállalkozó végzi.

 

V.2. Termék és telepítésének megrendelése

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék beépítését megelőzően a Vállalkozó helyszíni felmérést végez. A Vállalkozó részőről történő helyszíni felmérésnek nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a végleges burkolatok a Vállalkozó részéről történő helyszíni felmérés időpontjában még nincsenek elhelyezve, a Megrendelőt a Vállalkozó irányába nyilatkozat tételi kötelezettség terheli az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módosulásáról. A Megrendelő ezen nyilatkozatával vállalja a felelősséget a megrendelőlapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a felmérés és a termék gyártásának megkezdése közötti időben a termék és/vagy telepítés megrendelését a Megrendelő visszavonja, úgy a felméréshoz megállapított méretek a Vállalkozó részéről kizárólag ajánlásként élnek tovább.

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy részére a helyszíni felmérési jegyzőkönyv elektronikus levélben (e-mail) kerül megküldésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó csak és kizárólag az esetben kezdi el a termékek legyártását, amennyiben Megrendelő részéről írásos visszaigazolás érkezik. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelőtől 15 napon belül nem érkezik (vagy a gyártás véglegesítéséhez alkalmatlan formában érkezik) visszaigazolás.

Vállalkozó a nem új építés (felújítás, nyílászáró csere) esetén kizárólag abban az esetben vállal méretgaranciát, amennyiben a helyszíni felmérés során a nyílások szabadon mérhetőek. Amennyiben a helyszíni felmérés során a nyílások szabadon történő mérésének lehetősége a Megrendelő részéről nem biztosított, úgy az esetleges pontatlanságokból eredő hibák a Megrendelő felelősségi körébe tartoznak. Vállalkozó kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a felmérés időpontjában a falnyílásban még a régi ajtó megtalálható (azaz nem került onnan kibontásra), tekintve, hogy ez esetben tényleges felmérés nem csupán a méretek megbecslése történhet. Megrendelő, amennyiben a felmérés elvégzéséhez szükséges szabad ajtónyílásokat nem, vagy hibásan bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére, az ebből eredő hibákért, vagy hiányosságokért való felelősséget vállalni köteles. Vállalkozót ez esetben nem terheli felelősség a nem megfelelő gyártásból, beépítésből eredő hibákért, hiányosságokért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez esetben a Vállalkozó a Megrendelő felelősségére veszi fel a méreteket és Megrendelő kötelezettsége utóbb a méretek (ajtónyílások) beépítéshez megfelelőre történő alakítása is. Megrendelő tudomásul veszi továbbá azt is, hogy amennyiben a helyszíni felmérést nem a Vállalkozó végzi, úgy a felmérés esetleges hibáiból adódó eltérések felelőssége kizárólag a Megrendelőt terheli.

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy termék beépítésére / helyszíni telepítésére Vállalkozó részéről kizárólag a Megrendelő külön ezirányú igénye esetén kerül sor. A felek megegyezése alapján a Vállalkozó telepítésre vonatkozóan árajánlatot készít a Megrendelő részére, amely részletesen tartalmazza a munkák vállalási árát.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, vakolás és burkolás után kizárólag pur-habos rögzítéssel történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a beépítés/telepítés díja a Vállalkozó helyszínen történő megjelenésének költségeit tartalmazza, a telepítési munkák kezdetétől annak befejezéséig (akkor is, ha a beépítés több munkanapot vesz igénybe), azonban csak az “első telepítés” költségeit foglalja magába.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék Vállalkozó részéről történő helyszíni beépítésére/telepítésére a Vállalkozó aktuális kapacitásai függvényében, illetve a Megrendelő igényei szerint a készrejelentéstől számított 1-2 héten belül, kivételes esetben 3-4 héten belül kerül sor. A beépítés/telepítés időpontját a felek telefonon/e-mailben egyeztetik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely termék (vagy a termékek egy része) az előre egyezetett telepítési időpontban Megrendelő hibájából nem kerül beépítésre/telepítésre, úgy Vállalkozó jogosult 15.000.-Ft + ÁFA / ismételt alkalom kiszállási alapdíjat és távolságtól függően 100 Ft/ km eseti díjat felszámítani.

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező károk tekintetében Vállalkozó a kártérítési felelősségét kizárja. Ezen korlátozás nem terjed ki a Vállalkozó által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásra.

VI. Átadás-átvétel

VI.1. Termék megrendelése esetén

A termékek átvételére a Vállalkozó értesítését követően, a Vállalkozó üzletében/raktárában kerül sor. Megrendelő jogosult a termékek minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni. A Válallkozó a termék, Megrendelő vagy meghatalmazottja (harmadik személy szállító) részére történő átadást követően mennyiségi és felületi sérülésre vonatkozó reklamációt nem fogad el.

Amennyiben a Megrendelő az átvétel során esetlegesen sérülést, vagy lap elhajlást tapasztal, - azt a későbbi viták elkerülése érdekében – köteles azt a szállítólevélen azonnal jelezni. Ezen jelzés hiányában a Vállalkozónak későbbi, ez irányú reklamációt nem áll módjában elfogadni. A Megrendelő ez irányú igénye esetén a termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzését követően Vállalkozó biztosítja a termék újracsomagolásához szükséges csomagolóanyagot, azonban a termék sérülésmentes szállításához szükséges egyéb segédanyagok (különösen, de nem kizárólagosan alátétfák) biztosítása valamint az egyéb óvintézkedések biztosítása (különösen, de nem kizárólagosan a termék megfelelő rögzítése) a Megrendelő kötelezettsége.

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolással nincsenek ellátva. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A kilincs és egyéb opcionális tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezik, külön csomagolva kerülnek átadásra a Megrendelő részére.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék átvétele során a Megrendelő meghatalmazottjának tekintendő minden olyan természetes személy, aki írásban igazolja a Vállalkozó felé, hogy a termék átvételére jogosult. (Megrendelőtől a termék átvételére jogosító meghatalmazással rendelkezik, bemutatja a megrendelést, számlát stb.) Válallkozó a Megrendelő meghatalmazottjának személyét semmilyen módon nem vitatja.
A kárveszély viselésének kockázata akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Megrendelő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a terméket, azaz a terméket átveszi. Amennyiben a Megrendelő a termék szállításával saját maga bíz meg fuvarozót, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Megrendelőre (feltéve, hogy a fuvarozót nem a Vállalkozó ajánlotta.)

 

VI.2. Termék és telepítés rendelése esetén

A helyszíni telepítés/beszerelés után az átadás-átvétel a Megrendelő (vagy meghatalmazottja) által aláírt beépítési munkalap / átadás-átvétel jegyzőkönyv alapján történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az esetleges kifogásáit, garanciális igényeit köteles a munkalapon / átadás-átvételi jegyzőkönyvön jelezni továbbá írásban az info@mdfbelteriajto.hu címre elküldeni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által jelzett kifogásokra, garanciális igényekre 8 napon belül választ nyújt, és az általa elfogadott, jogosnak ítélt hibákat garanciális kötelezettségének teljesítése körében javítja, cseréli.

A Megrendelő által nem tagadható meg a termék átvétele a termék olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

 

VI.3. Kötbér

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó akkor esik késedelembe, ha a Munkákat az ÁSZF IV. pontjában meghatározottak szerint a teljesítési határidőre nem teljesíti / a terméket nem szállítja le. Vállalkozó késedelme esetén Megrendelőt kötbér illeti meg. A szerződéses kötbér mértéke minden késedelmes napra a szerződéses ár 0,01 %, legfeljebb azonban a vállalkozói díj 10 %-a.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kötbér igényét írásban az eredeti (szerződéses) teljesítési határidő lejárta után legfeljebb 10 munkanapig érvényesítheti a Vállalkozó felé, amennyiben ezt a határidőt elmulasztja, a Megrendelő a Vállalkozó felé kötbér igényt nem érvényesíthet.

 

VI.4. Szavatosság:

A Vállalkozót minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített ajtóra a törvényben előírt 12 hónap szavatosság , amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8.1 § 3. pontjának rendelkezései szerint fogyasztónak minősül [fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy], a Vállalkozót 2 év szavatosság terheli.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó mentesül a felelősség alól a termék Megrendelő általi szakszerűtlen beépítése és karbantartása, idegen eredetű javítása, bármely egyéb nem szakszerű beavatkozása, változtatása esetén.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy esetleges minőségi kifogásait a Vállalkozóval írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó megfelelő határidőn belül – a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban – a szakembert küld a hiba okának feltárására. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a kijavítást, vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, kivéve ha a hiba javítását / termék cseréjét objektív külső körülmény (nevezetesen, de nem kizárólagosan termék újragyártásának határideje) késlelteti.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibabejelentése nem volt jogszerű, vagy a hibát a Megrendelő felróható magatartása idézte elő, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozó kiszállással kapcsolatos költségeit.

A szavatossági idő kezdete a termék Megrendelő részéről történő átadás – átvételének napja. A termék hibáival kapcsolatban a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hibát késedelem nélkül köteles a Vállalkozóval közölni az info@mdfbelteriajto.hu elektronikus címen. Ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő felelős.
A hibás termékek cseréje kizárólag termékvásárlás esetén a Vállalkozó telephelyén, Vállalkozói telepítés esetén a telepítés helyszínén történik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó felé fennálló szavatossági igénye a Vállalkozó felé abban az esetben érvényesíthető, ha a nem a Vállalkozó által beépített terméket szakember (asztalos) építette be és ezt a tényt a Megrendelő a Vállalkozó felé írásban, a beépítést végző kivitelező nyilatkozatával igazolni tudja és ezen nyilatkozatot a szavatossági igény bejelentésével egyidejűleg a Vállalkozó részére megküldi.

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vállalkozó nem felelős a megrendelői átvételt követően a terméken keletkezett esetleges külsérelmi nyomokért, mint karcolás, ütődés stb.

VII. Egyéb feltételek

VII.1. Minőségi követelmények, mérettűrések

Eltérések a termék színezetében, rajzolatában: a Megrendelő tudomásul veszi, hogy gyártott termékek tekintetében a bemutatott mintatermék és a leszállításra kerülő kész termék között rajzolati és színbeli különbségek lehetségesek. A bemutatott késztermékek, szín- és pácminták az időbeli különbségek (érés), valamint az eltérő furnér kötegek, fafajták, bútorlapok felhasználása miatt kizárólag tájékoztató jellegűek, a szín és struktúra eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát. Mesterséges felületű laminált ajtók esetében a széria méretű termékeknél nem, azonban a méretre gyártott termékeknél a tok és a lap színe eltérő lehet. Gyártási mérettűrések: azonos szélességű és/vagy magasságú ajtók esetében az eltérés nem lehet nagyobb mint max.7 mm, falvastagsági eltérések max.5mm, a lapelhajlás szobai körülmények között minden megkezdett méternél max 5 mm lehet, vizes helyiségeknél valamint garázsoknál és nem megfelelő szellőztetésű helyiségeknél a megengedett értéket 10%-al meghaladhatja. A vizes helyiségekben a garanciát kizárólag abban az esetben vállaljuk, amennyiben a terméket szellőzőráccsal rendelték vagy mesterséges szellőztető rendszerrel vagy résszellőzős ablakkal rendelkezik. Üvegezőlécek síkbeli eltérése max. 2mm. Fix és mobil borítások síkbeli eltérése max 3 mm, zárkimarások és ellenoldalak anyagfolytonossági hibái max. 2mm.

Egyedi kézművesipari termékek és széria termékek esetében is apróbb felületi sérülések, javítások, karcolások , funérhibák előfordulhatnak mind a gyártott, mind a helyszínen beépített termékek esetén, melyek nem jelenthetik reklamáció tárgyát, amennyiben azok a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Laminált termékek esetében az élképzés hibái a gyártási technológia sajátosságai miatt nem képezhetik reklamáció tárgyát. Az üveg és a laminált felület anyagában lévő hibákra (nyomtatási hibák,hiányosságok) a garancia nem vonatkozik. A széria méretű és egyedi gyártású laminált termékek magassági mérete (nyílásméret) nem haladhatja meg a 2100 mm-es magasságot, azaz ennél nagyobb nyílások esetében a nyílások megfelelőre alakítása a Megrendelő feladata és kötelessége. A WC-záras termékek esetében némely esetben azok elforgatása az eltérő stift méretek miatt nehézkes lehet. Az ajtólapok esetleges elhajlását, deformálódását a szállítást követő 24 órán belül írásban jelezni kell, ellenkező esetben nem tekintjük garanciális hibának. A 60 mm-es paneltok méreteknél a tokborítás kizárólag helyszíni szabással állítható, a részünkről átadott termék, 75 mm széles, nem szabott mobil borítással rendelkezik. A Megrendelő részéről nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

 

VII.2. Üvegezés

Az üvegezett ajtólapokat gyárilag üvegezve szállítjuk. Az építés helyszínén történő üvegezés esetén az üveg beszereltetését végeztesse szakemberrel és csak a felhasználási helynek megfelelő üveget építessen be. Törésveszélynek kitett helyeken (pl.gyerek) kizárólag biztonsági fóliával védett üveget használjanak! Az általunk ajánlott standard katedrál üvegek (screen, savmart, stb.) nem biztonsági üvegek, azok ilyen esetekben védőfóiázást igényelnek. Gyári üvegezés esetén garanciát kizárólag az üvegléc ragasztással történő rögzítése esetén vállalunk. A nem megfelelő üvegezés megrendelése esetén a felelősség a Megrendelőt terheli.

 

VII.3. Szállítás

A szállítás költségei a Megrendelőt terhelik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítási címen a termékek lerakodása a Megrendelő feladata és kötelezettsége. Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a szállítást maga végzi / a Megrendelő által megbízott harmadik személy szállítóval végezteti, és az nem megfelelő (nevezetesen de nem kizárólagosan: nyitott teherautóval, utánfutóval, vagy személyautóban történő szállítás esetén) akkor a Vállalkozót garanciális kötelezettség a termékkel kapcsolatban nem terheli.

 

VII.4. Megfelelő tájékoztatás

Válallkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a a Megrendelő még a megrendelés előtt alaposan gondolja át a termékkel / beépítéssel kapcsolatos esetleges további kérdéseit, akár felhasználási, akár technikai természetűek. A Megrendelő ezen kérdéseit tegye fel a Vállalkozó kollégáinak! A Megrendelő a megrendelést kizárólag abban az esetben írja alá, amennyiben minden kérdésére teljes körű, mindenre kiterjedő választ kapott és az általános szerződési feltetétek is elfogadhatóak számára.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla aláírásával kijelenti, hogy a termékkel kapcsolatban mindenre kiterjedő teljes körű tájékoztatást kapott. Minden olyan esetben, amikor a kivitelezés a szabványtól eltérő módon történik (nevezetesen, de nem kizárólagosan: nem megfelelő falkáva kivitelezések, gazdasági okokból adódó kényszermegoldások) a kivitelezési megoldhatóság és felelősség a Megrendelőt terheli, még abban az esetben is, ha a felmérést vagy tájékoztatást a Vállalkozó szakemberei végezték.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (2013.évi V. Törvény) valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

VII.5. Jogorvoslati szervek

A felek jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy esetleges vitáikat békés úton rendezik, amennyiben a felek közötti egyeztetések nem vezetnek eredményre, fogyasztónak minősülő Megrendelő az alábbi szervekhez és hatóságokhoz fordulhat:

Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a www.kormanyhivatal.hu oldalon.

Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal elérhetőségei megtalálhatóak a www.gvh.hu oldalon.

Békéltető Testületek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése, a felek közötti egyezség létrehozása. A békéltető testületek elérhetőségei megtatálhatóak a fogyasztovedelem.kormany.hu/bekelteto_testuletek oldalon.

Amennyiben a felek a közöttük fennálló jogvitát békés úton rendezni nem tudják, úgy értékhatártól függően kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, kivéve, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a felek a Pp. 26-28 § szerint jogosultak és kötelesek eljárni.

Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte.

 

Jelen ÁSZF a 2021.01.01. napját követően történt megrendelések/szerződések esetében érvényesek.